જીવશો ત્યાં સુધી હેરાન નહીં કરે આંખોની સમસ્યા, ખાલી આ ત્રણ વસ્તુથી બનાવી લો અંતર, ક્યારેય મોતિયા નું ઓપરેશન પણ નહિ કરાવવું પડે.

 Friends, if we talk about the important parts of the body, then the name of the eye is at the top.  Because without eyes it is impossible to imagine this colorful life.  Eye is a very important part of our body.

જીવશો ત્યાં સુધી હેરાન નહીં કરે આંખોની સમસ્યા, ખાલી આ ત્રણ વસ્તુથી બનાવી લો અંતર, ક્યારેય મોતિયા નું ઓપરેશન પણ નહિ કરાવવું પડે.

When we do not have eyes, we cannot see.  So it can be said that nature has given us eyes as a gift and eye is one of the most delicate organs, hence it becomes very important to take care of it.

It becomes very important to protect the eyes from sunlight and pollution.  In general, it becomes necessary for us to take care of internal as well as external protection of eyes and we can try many measures for internal protection of eyes.

This allows you to distance yourself from certain things.  In this article, we are going to talk about those things that can harm your eyes in the long run.  So you have to keep a distance from it.

Also these things can harm your eyes in the long run.  According to a study, vitamin A and vitamin C are needed to increase the brightness of the eyes, but when you use all these harmful things, then our body produces a deficiency of this vitamin, which is harmful to the eyes.  could.

In modern times many people have become addicted to junk food and eating out but let us tell you that eating junk food can harm our eyes and it can be harmful for our eyes.

With the onset of summer, people consume a variety of cold drinks to cool down and most people's first choice is cold drinks and sodas, which refresh our body as well as are considered harmful to the body.  go.

Actually, it contains the highest amount of fucose, which can work to increase blood sugar.  Due to which you become a victim of diabetes and at the same time your eyes also get closed.  So you have to keep a distance from it.

Nowadays people eat less food at home and more outside food.  People like spicy fried things the most.  If you are also one of such people, then you should stop consuming fried things from today itself.

Friends, eating fried and fried can be harmful for your health as well as your eyes.  Actually, fried foods contain harmful ingredients, which can increase blood pressure and damage the eyes.

Now you must be thinking that what should we eat for eye health?  So let me tell you that you can consume nutritious food.  Such as eggs, green leafy vegetables, foods rich in omega-3 fatty acids, nuts etc.

In fact, when you consume too much of it, unhealthy fats start accumulating in our body, which works to damage certain parts of our body.  Including the eyes.

With the onset of summer, people consume a variety of cold drinks to cool down and most people's first choice is cold drinks and sodas, which refresh our body as well as are considered harmful to the body.

In fact it contains the highest amount of fucose which can work to raise blood sugar.  As a result of which you become a victim of diabetes as well as your eyes go blind.  So you have to keep a distance from it.

Nowadays people eat less at home and more outside.  People like spicy fried things the most.  If you are one of such people then you should cut down on fried foods from today.


Friends, fried foods can be harmful to your health as well as your eyes.  In fact, fried foods contain harmful substances, which can increase blood pressure and cause damage to the eyes.


Now you may be wondering what should we eat for eye health?  So let me tell you that you can consume nutritious food.  Such as eggs, green leafy vegetables, foods rich in omega-3 fatty acids, nuts etc.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો


Post a Comment

Previous Post Next Post